Uchwała w sprawie konsultacji uchwały antysmogowej UMWD oraz problemu smogu na Brochowie (Nr VII/17/17)

UCHWAŁA Nr VII/17/17
RADY OSIEDLA BROCHÓW
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie konsultacji uchwały antysmogowej UMWD
oraz problemu smogu na Brochowie

Na podstawie § 22 ust. 3 uchwały nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. nr 211, poz. 3182 z późn. zm.) Rada Osiedla Brochów uchwala, co następuje.

§1

Rada Osiedla Brochów pragnie wyrazić poparcie dla antysmogowej uchwały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w proponowanej formie z zachowaniem uwag wyrażonych w §2.

§2

Smog jest jednym z palących problemów osiedla. Z racji historycznej zabudowy Brochowa jako dawnej gminy na obrzeżach miasta, wśród gmin ościennych, problem zanieczyszczonego powietrza jest bardziej odczuwalny niż w centralnych obszarach miasta. Jednocześnie na Brochowie zwiększyła się liczba mieszkańców z dziećmi, na osiedlu funkcjonuje istotny dla miasta i regionu szpital z oddziałami ginekologiczno-położniczym, pediatrycznym i neonatologicznym, a także szkoła podstawowa i przedszkole obsługujące mieszkańców Brochowa oraz ościennych gmin i osiedli.

Dostrzegamy w sprawach rewitalizacji energetycznej pozytywne działania miasta w sprawach smogu, w tym podłączenia budynków z ul. Chińskiej do miejskiego ciepła, jednakże ich skala jak i tempo powinno zostać znacznie zwiększone.

Uważamy, że sprawa zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza, w szczególności pyłami zawieszonymi PM2.5 i PM10 powinna być bezwzględnym priorytetem we wspólnych i skoordynowanych działaniach władz miasta i regionu. Walka ze smogiem musi być przede wszystkim skuteczna, dlatego nie wystarczy jedynie wprowadzić ograniczenia w dostępności paliw i nakazać wymianę piecy, ale przede wszystkim konieczne jest stworzenie systemu, który pozwoli na rewitalizację energetyczną wśród ubogich mieszkańców.

Uważamy, że aktualnie trwająca dyskusja nie powinna dotyczyć dat wprowadzenia zmian, te bowiem powinny być jak najszybsze. To o czym powinniśmy dyskutować to skuteczny i możliwy do szybkiej realizacji program walki ze smogiem.

Za podstawę skutecznych działań antysmogowych uważamy stworzenie programów wsparcia, które:

 • Tam gdzie to możliwe przyspieszą podłączenie mieszkańców do ciepła miejskiego.
 • W pozostałych przypadkach stworzą możliwość uzyskania dopłat i osłon związanych z jednorazową wymianą pieców jak również innymi kosztami rewitalizacji energetycznej, w szczególności estetycznej termomodernizacji budynków.
 • Obejmą systematycznym wsparciem rodzin trwale niezdolnych do uniesienia kosztów ekonomicznych ogrzewania mieszkania po wymianie pieców

Istotne jest by poziomy dopłat nie były limitowane górną kwotą per dotację, ale były ustalone na poziomie procentowym wystarczającym do faktycznej wymiany pieców.

Takie programy wsparcia powinny zostać zrealizowane nie tylko dla mieszkańców Brochowa w efekcie współpracy Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego, ale także w efekcie działań Urzędu Marszałkowskiego dla mieszkańców gmin sąsiadujących z naszym osiedlem, tak by skutecznie, a nie tylko na papierze, doprowadzić do rozwiązania problemu smogu na osiedlu.

Obok stworzenia mechanizmów wsparcia konieczne jest również przygotowanie mechanizmów informacyjnych:

 • umieszczenia na terenie osiedla czujników smogu
 • wykonanie inwentaryzacji pieców na terenie osiedla
 • opracowanie listy budynków na Brochowie, które można efektywnie podłączyć do miejskiego ciepła

Inwentaryzacja pieców na osiedlu jest ważna również ze względu na sytuację mieszkańców posiadających kominki do celów estetycznych, którzy nie korzystają z nich w celach grzewczych. Uważamy, że powinna istnieć zorganizowana możliwość uzyskania przez tych mieszkańców niewielkich ilości paliw, do okazjonalnego korzystania z kominków. Ważne jest jednak kontrolowanie obszarowe i czasowe, tak by np. nie dochodziło do palenia drewnem w większości kominkach estetycznych naraz jednego dnia, co w efekcie spowodowałoby wzrost smogu. Uważamy, że w przyszłości uchwała powinna dopuszczać korzystanie z kominków do celów estetycznych, jeśli po wykonanej inwentaryzacji okaże się, że nie stanowią one istotnego źródła zanieczyszczeń w skali osiedla.

§3

Niniejszym wnioskujemy do Urzędu Miasta Wrocławia o:

 1. umieszczenie na terenie osiedla czujników smogu, w szczególności przynajmniej jednego przy kluczowych instytucjach publicznych na osiedlu tj. Szpital im. Falkiewicza, Przedszkola nr 51 i Szkoły Podstawowej nr 80
 2. wykonanie inwentaryzacji pieców koniecznych do wymiany oraz opracowania listy budynków na Brochowie, które można efektywnie podłączyć do miejskiego ciepła
 3. uruchomienie programów wsparcia, które spełniają wymogi opisane w §2 i przyspieszą podłączenie mieszkań do ciepła miejskiego oraz wymianę pieców na terenie miasta, w szczególności zaś również na terenie naszego osiedla i osiedli sąsiadujących

§4

Niniejszym wnioskujemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o:

 1. umieszczenie na terenie gmin sąsiadujących z osiedlem Brochów czujników smogu
 2. wykonanie inwentaryzacji pieców koniecznych do wymiany na terenie gmin sąsiadujących z osiedlem Brochów
 3. uruchomienie programów wsparcia, które spełniają wymogi opisane w §2 i przyspieszą podłączenie mieszkań do ciepła miejskiego oraz wymianę pieców na terenie miasta Wrocławia oraz wymianę pieców na terenie gmin sąsiadujących, w szczególności gmin sąsiadujących z naszym osiedlem

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *