Pismo nr 39/17 uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sz. P. Anna Sroczyńska
Dyrektor
Biura Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław

Dotyczy: uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W związku z konsultacjami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przesyłamy uwagi Rady Osiedla Brochów do Studium:

1. Północno-zachodni obszar osiedla

Uważamy, że północy obszar Brochowa na północ od brochówki powinien zostać zagospodarowany z przeznaczenie na tereny mieszkalno-usługowe zamiast tylko usługowych z wyraźnym zaznaczeniem przeznaczenia na zieleń pasu wzdłuż Brochówki.

Historyczne założenia Ernsta Maya są dziś w większości nadal aktualne. W dzisiejszym planowaniu miast w Polsce szczególnie nieobecny jest tego typu rozmach intelektualny – z chęcią powitalibyśmy go na jednym z ostatnich niezabudowanych terenów na osiedlu.

Uważamy dodatkowo, że należy zapisać w planie szczególną pieczołowitość w podkreśleniu elementów rzecznych przy rewitalizacji brochówki. Brochówka nie jest niebezpieczną rzeką, a jej niewielkie spiętrzenie oraz stworzenie wokół obszaru wodnego przy którym mogłyby dziać się aktywności rekreacyjne mieszkańców, byłoby nie tylko dobrym argumentem w walce o tytuł Zielonej Stolicy Europy, ale realnie podniosłoby jakość życia na osiedlu, dodatkowo byłoby to zachowanie pewnej ciągłości myślenia o terenach zielono-wodnych z aktualnymi rozwiązaniami stosowanymi w Parku Brochowskim (Majątkowym).

Pas zieleni warto również zaplanować na terenach zbyt bliskich obszarowi kolejowemu na których zgodnie z normami nie można budować zabudowy mieszkaniowej.

W efekcie powyższych propozycji należy w rys. nr 14 – polityka zrównoważonej mobilności należy poszerzyć obszar rdzenia małomiasteczkowego o północną część Brochowa do skrzyżowania ul. Wiaduktowej z ul. Mościckiego. Nie ma powodu by w studium planować inny charakter tego obszaru niż główny charakter osiedla.

2. Zielony klin na południu osiedla

Uważamy za właściwe utrzymanie zielonego klinu wzdłuż granicy Wrocławia aż do Parku przy ul. Koreańskiej, wiążą się z tym następujące kierunki zmian (niektóre wykraczające poza zakres Studium, aczkolwiek uważamy za właściwe podniesienie ich w niniejszym piśmie):

  • zmiana przeznaczenia obszarów 2MN/27, 2MN/29, 2MN/32, 2MN/33, 3/MN na tereny zielone
  • likwidacja zaplanowanej możliwości wjazdu autem na 4KDD/31 i boczne ulice między 2MN/30 i 2MN/31 a 2MN/32 i 2MN/33 – które nie są nazwane w planie, należy zamiast zaplanować trasy pieszo-rowerowe o charakterze adekwatnym do zieleni
  • likwidacja zaplanowanej drogi 2KDL/5 między 12ZP/4 i 12ZP/5

3. Mobilność z Iwin

Aktualnie rozwiązania przewidują błędne naszym zdaniem założenia dopuszczenia mobilności z Iwin przez małe ulice Brochowa, często już przeładowane, a także wyposażone w progi zwalniające. W związku z tym wnioskujemy o przyjęcie zasady planowania ruchu z Iwin tak, aby odbywał się drogą 1KDZ/2 przy jednoczesnym uniemożliwieniu ruchu przez 4KDD/31 i 2KDL/5.

Dodatkowym argumentem za tą zmianą jest fakt, iż planowane przez Iwiny doprowadzenie do 4KDD/31 drogi na Iwinach o oznaczeniu KD-iw/1 spowodowałoby, że większość ruchu wjazdowego do miasta jadącego dziś przez ul. Koreańską (dodajmy, w wielkości 290 aut między 7:30-8:30, która to wartość wzrosła między 2010 a 2015 o 54%) odbywałaby się właśnie przez 4KDD/31 i 2KDL/5, co pozbawiłoby osiedle Brochów planowanego w studium charakteru małomiasteczkowego.

Źródło: https://www.wroclaw.pl/komunikacja-we-wroclawiu-wiecej-aut-i-wiecej-inwestycji

Dodatkowo kluczowe jest zrezygnowanie z planowania wjazdu z Iwin na Brochów przez 4KDD/31 – ponieważ gmina Iwiny planuje budowę drogi nr KD-iw/10, która pozwoli mieszkańcom iwin na dojazd do stacji Lamowice.

4. Wydzielone korytarze komunikacji autobusowej

Powtarzając uwagi z naszych poprzednich uchwał i pism, wnioskujemy o utworzenie planszy transportu autobusowego, który jest ciągle zdecydowanie nieobecny w Studium, a która to plansza wyznaczałaby dla transportu autobusowego możliwe korytarze wydzielone z ruchu samochodowego dzięki czemu nie nabierałyby one opóźnień stojąc w korkach samochodowych, przez co nie stanowią alternatywy dla transportu zbiorowego.

Pod rozwagę podajemy propozycję zaplanowania ewentualnego wariantu wydzielonych korytarzy autobusowych na terenie jednego pasa samochodowego na ulicach: Mościckiego, Chińskiej, Centralnej i Wiaduktowej – przez dopuszczenie jednokierunkowej orientacji ruchu na drugim pasie. Niemniej jednak jesteśmy otwarci na propozycje BRW w zakresie zapewnienia bezkorkowego ruchu autobusowego na terenie osiedla, ze względu na fakt, iż gmina Wrocław w ostatnich materiałach, planuje zwiększyć częstotliwości autobusów obsługujących osiedle.

Niezależnie od przyjętej propozycji do Studium uważamy, że powinna zostać wykonana taka plansza co najmniej dla Brochowa.

5. Tramwaj na Brochów i Bieńkowice

Wnioskujemy o przedłużenie na Brochów obecnego w planie tramwaju z Jagodna do Bieńkowic przez ul. Konduktorską, Centralną i Chińską. W krótkim czasie dostępu pieszego ten tramwaj będzie w perspektywie kilku lat obsługiwał blisko 10 tysięcy mieszkańców, co jest równoważne liczbie mieszkańców w rejonach statystycznych GUS wzdłuż linii tramwajowej przy ul. Grabiszyńskiej. Tramwaj ten będzie również umożliwiał dojazd do jednego z ważniejszych szpitali w mieście, z dużym oddziałem ginekologicznym i geriatrycznym do których kierował się będzie ruch z wielu obszarów południa miasta. Będzie to również tramwaj obsługujący również do terenów zielonych parku Brochowskiego (Majątkowego) rozbudowanego o dalsze tereny klinu zielonego aż do aktualnego parku Bieńkowickiego – możliwość dostępu tramwajowego do terenów zielonych nie tylko jest oczekiwanym elementem w Zielonej Stolicy Europy, ale także było w zasadzie standardem myślenia wśród planistów z lat 20tych we Wrocławiu.

Równie istotne dla Brochowa jest przywrócenie ruchu komunikacji zbiorowej między osiedlem Księże a Brochowem. Dlatego wnioskujemy aby planowane przedłużenie tramwaju do pętli na ul. Opolskiej zostało uzupełnione o odnogę przez ul. Brochowską, zbudowany wiadukt nad torami oraz dalej przez ul. Semaforową do ul. Centralnej/Chińskiej, gdzie łączyłby się z planowanym przedłużeniem tramwaju z Jagodna.

6. Sieć ciepłownicza

Wnioskujemy o podłączenie południowej i południowo-wschodniej części Brochowa do sieci ciepłowniczej. W szczególności za kluczowe uważamy doprowadzenie sieci cieplnej do nowopowstającej zabudowy wielorodzinnej przy Al. Róż. Uważamy również, iż sieć ciepłownicza powinna zostać przy okazji rozbudowana na stare osiedla jednorodzine Brochowa pomiędzy ul. Koreańską a al. Libańską. Są to domy jednorodzinne w których regularnie pali się niskiej jakości paliwami, a odczyty smogu w certyfikowanym zakresie sięgają 700 – 900 ug/m3 w przypadku PM2.5.

Przy okazji rozbudowy sieci cieplnej na Jagodnie należy rozważyć, szczególnie w warstwie planów w studium rozbudowę sieci ciepłowniczej na ul. Konduktorskiej i Centralnej.

7. Kanalizacja

Wnioskujemy o zapisanie w studium planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ul. Centralnej i Mandżurskiej. Rada Osiedla wnioskuje o podłączenie tych rejonów do kanalizacji od ponad dekady, trudno jest bowiem wytłumaczyć mieszkańcom osiedla 650-tysięcznego miasta dlaczego w XXI wieku nie mają kanalizacji.

8. Hałas przy torach kolejowych

Wnioskujemy o rozważenie zaplanowania ekranów akustycznych lub ograniczeń prędkościowych pomiędzy odcinkiem kolejowym przebiegającym przez północną część Brochowa – wzdłuż stacji rozładunkowej – a obszarem zabudowanym. Jest to trasa pociągów ekspresowych jak również obszar aktywnie funkcjonującego rozładunku towarowego, który ze względu na uwarunkowania historyczne przebiega niezwykle blisko zabudowy mieszkaniowej jak na współczesne normy hałasu.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *