Pisma nr 31/17 i 32/17 dot. zmiany treści planu miejscowego nr 338

Dotyczy: Uchwały NR XVIII/369/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu

Wnioskujemy o zmianę treści w/w planu miejscowego w zakresie § 19.pkt 1 ppkt 11 z

11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, montaż i rozbiórkę oraz roboty budowlane, w wyniku których będą spełniać ustalenia planu.

na

11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, montaż i rozbiórkę oraz roboty budowlane, w wyniku których w/w istniejące budynki będą spełniać ustalenia planu. Nie dopuszcza się budowy nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

lub

11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, montaż i rozbiórkę oraz pod warunkiem spełnienia ustaleń planu roboty budowlane, w wyniku których będą spełniać ustalenia planu.

W naszej opinii obowiązujący zapis jest niejasny i jego pozostawienie może prowadzić do nadużyć. A faktycznie już doprowadziło, świadczy o tym inwestycja na działce 31/5 przy ul. Polnej, na której powstanie trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny. Proponowana zmiana nie godzi w interesy potencjalnych inwestorów, którzy pragną zainwestować ten teren zgodnie z zapisami MPZP. Zapis ten obejmuję aż 33 obszary planu i ponad setkę działek budowlanych dlatego liczymy na bardzo szybka interwencję.

Pismo nr 31/17 zostało skierowane do:
dyr. Anna Sroczyńska
Biuro Rozwoju Wrocławia
50-030 Wrocław
ul. Świdnicka 53

Pismo nr 32/17 zostało skierowane do:
Adam Grehl
Departament Architektury i Rozwoju
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
I piętro, pok. 132

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *