Zgłoszenie problemów ze smogiem przy ul. Tybetańskiej do Straży Miejskiej Wrocławia

20 grudnia 2017 r. czujnik LookO2 przy ul. Tybetańskiej 13 wskazywał na to, iż poziom alarmowy stężenia pyłów PM10 mógł być istotnie przekroczony. Czujnik podawał aż 38,5-krotne przekroczenie dziennej normy WHO.

W związku z powtarzalnością wysokiego poziomu smogu w odczytach tego czujnika od początku listopada, zgłosiliśmy sprawę do interwencji Straży Miejskiej Wrocławia. W następującej wiadomości elektronicznej jak również telefonicznie:


Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zgłosić wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza zbadany czujnikiem LookO2 przy ul. Tybetańskiej 13. Jest to powtarzalna sytuacja od początku listopada. Ze względu na niezwykle wysokie skoki pomiarów w porach dnia związanych z codziennymi aktywnościami takimi jak powrót z pracy czy ogrzewanie przed snem, możliwe jest, że w otoczeniu czujnika znajduje się źródło zanieczyszczeń. Dziś, drugi raz już od początku listopada, czujnik odnotował ponad 38-krotne przekroczenie normy WHO jak również przekroczenie polskiego poziomu alarmowego stężenia PM10. Teoretyczny błąd czujnika wg. producenta to 10% – http://looko2.com/tracker.php?lan=&search=A020A6294F8B

Zwracamy się z prośbą o interwencję oraz monitorowanie – powtarzalnej sytuacji, sprawa została zgłoszona również telefonicznie 21 grudnia 2017 o 00:08.

Łączę wyrazy szacunku,
Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

W załączniku, odczyt z godziny raportu:


3 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy poniższą odpowiedź Straży Miejskiej na prośbę o interwencję.

Pismo nr 39/17 uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sz. P. Anna Sroczyńska
Dyrektor
Biura Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław

Dotyczy: uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W związku z konsultacjami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przesyłamy uwagi Rady Osiedla Brochów do Studium:

1. Północno-zachodni obszar osiedla

Uważamy, że północy obszar Brochowa na północ od brochówki powinien zostać zagospodarowany z przeznaczenie na tereny mieszkalno-usługowe zamiast tylko usługowych z wyraźnym zaznaczeniem przeznaczenia na zieleń pasu wzdłuż Brochówki.

Historyczne założenia Ernsta Maya są dziś w większości nadal aktualne. W dzisiejszym planowaniu miast w Polsce szczególnie nieobecny jest tego typu rozmach intelektualny – z chęcią powitalibyśmy go na jednym z ostatnich niezabudowanych terenów na osiedlu.

Uważamy dodatkowo, że należy zapisać w planie szczególną pieczołowitość w podkreśleniu elementów rzecznych przy rewitalizacji brochówki. Brochówka nie jest niebezpieczną rzeką, a jej niewielkie spiętrzenie oraz stworzenie wokół obszaru wodnego przy którym mogłyby dziać się aktywności rekreacyjne mieszkańców, byłoby nie tylko dobrym argumentem w walce o tytuł Zielonej Stolicy Europy, ale realnie podniosłoby jakość życia na osiedlu, dodatkowo byłoby to zachowanie pewnej ciągłości myślenia o terenach zielono-wodnych z aktualnymi rozwiązaniami stosowanymi w Parku Brochowskim (Majątkowym).

Pas zieleni warto również zaplanować na terenach zbyt bliskich obszarowi kolejowemu na których zgodnie z normami nie można budować zabudowy mieszkaniowej.

W efekcie powyższych propozycji należy w rys. nr 14 – polityka zrównoważonej mobilności należy poszerzyć obszar rdzenia małomiasteczkowego o północną część Brochowa do skrzyżowania ul. Wiaduktowej z ul. Mościckiego. Nie ma powodu by w studium planować inny charakter tego obszaru niż główny charakter osiedla.

2. Zielony klin na południu osiedla

Uważamy za właściwe utrzymanie zielonego klinu wzdłuż granicy Wrocławia aż do Parku przy ul. Koreańskiej, wiążą się z tym następujące kierunki zmian (niektóre wykraczające poza zakres Studium, aczkolwiek uważamy za właściwe podniesienie ich w niniejszym piśmie):

  • zmiana przeznaczenia obszarów 2MN/27, 2MN/29, 2MN/32, 2MN/33, 3/MN na tereny zielone
  • likwidacja zaplanowanej możliwości wjazdu autem na 4KDD/31 i boczne ulice między 2MN/30 i 2MN/31 a 2MN/32 i 2MN/33 – które nie są nazwane w planie, należy zamiast zaplanować trasy pieszo-rowerowe o charakterze adekwatnym do zieleni
  • likwidacja zaplanowanej drogi 2KDL/5 między 12ZP/4 i 12ZP/5

3. Mobilność z Iwin

Aktualnie rozwiązania przewidują błędne naszym zdaniem założenia dopuszczenia mobilności z Iwin przez małe ulice Brochowa, często już przeładowane, a także wyposażone w progi zwalniające. W związku z tym wnioskujemy o przyjęcie zasady planowania ruchu z Iwin tak, aby odbywał się drogą 1KDZ/2 przy jednoczesnym uniemożliwieniu ruchu przez 4KDD/31 i 2KDL/5.

Dodatkowym argumentem za tą zmianą jest fakt, iż planowane przez Iwiny doprowadzenie do 4KDD/31 drogi na Iwinach o oznaczeniu KD-iw/1 spowodowałoby, że większość ruchu wjazdowego do miasta jadącego dziś przez ul. Koreańską (dodajmy, w wielkości 290 aut między 7:30-8:30, która to wartość wzrosła między 2010 a 2015 o 54%) odbywałaby się właśnie przez 4KDD/31 i 2KDL/5, co pozbawiłoby osiedle Brochów planowanego w studium charakteru małomiasteczkowego.

Źródło: https://www.wroclaw.pl/komunikacja-we-wroclawiu-wiecej-aut-i-wiecej-inwestycji

Dodatkowo kluczowe jest zrezygnowanie z planowania wjazdu z Iwin na Brochów przez 4KDD/31 – ponieważ gmina Iwiny planuje budowę drogi nr KD-iw/10, która pozwoli mieszkańcom iwin na dojazd do stacji Lamowice.

4. Wydzielone korytarze komunikacji autobusowej

Powtarzając uwagi z naszych poprzednich uchwał i pism, wnioskujemy o utworzenie planszy transportu autobusowego, który jest ciągle zdecydowanie nieobecny w Studium, a która to plansza wyznaczałaby dla transportu autobusowego możliwe korytarze wydzielone z ruchu samochodowego dzięki czemu nie nabierałyby one opóźnień stojąc w korkach samochodowych, przez co nie stanowią alternatywy dla transportu zbiorowego.

Pod rozwagę podajemy propozycję zaplanowania ewentualnego wariantu wydzielonych korytarzy autobusowych na terenie jednego pasa samochodowego na ulicach: Mościckiego, Chińskiej, Centralnej i Wiaduktowej – przez dopuszczenie jednokierunkowej orientacji ruchu na drugim pasie. Niemniej jednak jesteśmy otwarci na propozycje BRW w zakresie zapewnienia bezkorkowego ruchu autobusowego na terenie osiedla, ze względu na fakt, iż gmina Wrocław w ostatnich materiałach, planuje zwiększyć częstotliwości autobusów obsługujących osiedle.

Niezależnie od przyjętej propozycji do Studium uważamy, że powinna zostać wykonana taka plansza co najmniej dla Brochowa.

5. Tramwaj na Brochów i Bieńkowice

Wnioskujemy o przedłużenie na Brochów obecnego w planie tramwaju z Jagodna do Bieńkowic przez ul. Konduktorską, Centralną i Chińską. W krótkim czasie dostępu pieszego ten tramwaj będzie w perspektywie kilku lat obsługiwał blisko 10 tysięcy mieszkańców, co jest równoważne liczbie mieszkańców w rejonach statystycznych GUS wzdłuż linii tramwajowej przy ul. Grabiszyńskiej. Tramwaj ten będzie również umożliwiał dojazd do jednego z ważniejszych szpitali w mieście, z dużym oddziałem ginekologicznym i geriatrycznym do których kierował się będzie ruch z wielu obszarów południa miasta. Będzie to również tramwaj obsługujący również do terenów zielonych parku Brochowskiego (Majątkowego) rozbudowanego o dalsze tereny klinu zielonego aż do aktualnego parku Bieńkowickiego – możliwość dostępu tramwajowego do terenów zielonych nie tylko jest oczekiwanym elementem w Zielonej Stolicy Europy, ale także było w zasadzie standardem myślenia wśród planistów z lat 20tych we Wrocławiu.

Równie istotne dla Brochowa jest przywrócenie ruchu komunikacji zbiorowej między osiedlem Księże a Brochowem. Dlatego wnioskujemy aby planowane przedłużenie tramwaju do pętli na ul. Opolskiej zostało uzupełnione o odnogę przez ul. Brochowską, zbudowany wiadukt nad torami oraz dalej przez ul. Semaforową do ul. Centralnej/Chińskiej, gdzie łączyłby się z planowanym przedłużeniem tramwaju z Jagodna.

6. Sieć ciepłownicza

Wnioskujemy o podłączenie południowej i południowo-wschodniej części Brochowa do sieci ciepłowniczej. W szczególności za kluczowe uważamy doprowadzenie sieci cieplnej do nowopowstającej zabudowy wielorodzinnej przy Al. Róż. Uważamy również, iż sieć ciepłownicza powinna zostać przy okazji rozbudowana na stare osiedla jednorodzine Brochowa pomiędzy ul. Koreańską a al. Libańską. Są to domy jednorodzinne w których regularnie pali się niskiej jakości paliwami, a odczyty smogu w certyfikowanym zakresie sięgają 700 – 900 ug/m3 w przypadku PM2.5.

Przy okazji rozbudowy sieci cieplnej na Jagodnie należy rozważyć, szczególnie w warstwie planów w studium rozbudowę sieci ciepłowniczej na ul. Konduktorskiej i Centralnej.

7. Kanalizacja

Wnioskujemy o zapisanie w studium planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ul. Centralnej i Mandżurskiej. Rada Osiedla wnioskuje o podłączenie tych rejonów do kanalizacji od ponad dekady, trudno jest bowiem wytłumaczyć mieszkańcom osiedla 650-tysięcznego miasta dlaczego w XXI wieku nie mają kanalizacji.

8. Hałas przy torach kolejowych

Wnioskujemy o rozważenie zaplanowania ekranów akustycznych lub ograniczeń prędkościowych pomiędzy odcinkiem kolejowym przebiegającym przez północną część Brochowa – wzdłuż stacji rozładunkowej – a obszarem zabudowanym. Jest to trasa pociągów ekspresowych jak również obszar aktywnie funkcjonującego rozładunku towarowego, który ze względu na uwarunkowania historyczne przebiega niezwykle blisko zabudowy mieszkaniowej jak na współczesne normy hałasu.

Sesja Rady Osiedla nr VIII/2017

W dniu 3 października 2017 roku od godziny 18:00, w małej sali w siedzibie Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Koreańskiej 1a, odbyła się ósma sesja Rady Osiedla Brochów w kadencji 2017-2021. Prezentujemy protokół i listę obecności z sesji. Protokół i porządek obrad Sesja miała …

Ciąg dalszy Sesja Rady Osiedla nr VIII/2017

Notatka ze spotkania z WAiB oraz BRW w związku z naruszaniem MPZP przez inwestorów na osiedlu

Na spotkaniu 21.09 obecni byli: Piotr Fokczyński – Dyrektor, Wydział Architektury i Budownictwa, Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, pracownik BRW odpowiedzialny za przygotowanie mpzp – Piotr Ciesielski (mieszkaniec Brochowa), Pani Hanna i ja. Spotkanie trwało dobrze ponad godzinę.
Ciąg dalszy Notatka ze spotkania z WAiB oraz BRW w związku z naruszaniem MPZP przez inwestorów na osiedlu

Pismo nr 35/17 wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o spotkanie w sprawie nadużyć deweloperów

Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Dotyczy: Budynek wielorodzinny przy ul. Polnej (dz. 31/5, nr wniosku 32601 z 13.09.2017, decyzja jeszcze nie wydana). Osiedle w zab. szeregowej przy ul. Irackiej (decyzja o Pozwoleniu na Budowę nr 4631 z dnia 21.08.2017). Budynek Wielorodzinny przy ul. Nepalskiej (decyzja o Pozwoleniu na Budowę nr 2898/2016 z dnia 14.06.2016)

W imieniu mieszkańców osiedla Brochów we Wrocławiu prosimy o spotkanie. Jako organ wyższego stopnia ma Pan możliwość uchylenia, naszym zdaniem naruszających prawo, decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na naszym osiedlu ruszy kilka inwestycji deweloperskich, które rażąco naruszają zapisy planu miejscowego. Niestety Wydział Architektury we Wrocławiu zaopiniował je pozytywnie, niektóre budowy już się rozpoczęły. Problem dotyczy przekroczenia liczby kondygnacji, a także budowy typowych budynków wielorodzinnych na działkach przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną.

Kierowaliśmy liczne pisma do instytucji miejskich i nadzoru budowlanego w tych sprawach, niestety w/w instytucje odpowiednio nie zareagowały. Liczymy na to, że Pan będzie mógł nam pomóc. Prosimy o pilne spotkanie, w najbliższych dnia najprawdopodobniej zostanie wydana kolejna decyzja.

Pismo nr 33/17 w sprawie bezpiecznego dostępu do peronu w stronę miasta na dworcu Wrocław Brochów

Sz. P. Tadeusz Szulc
Dyrektor
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
we Wrocławiu PKP S.A.
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Sz. P. Zbigniew Gzik,
Dyrektor
Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu
PKP Polskie Linie Kolejowe
ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław

Szanowni Panowie,

Brochów to osiedle z wielkimi tradycjami kolejowymi, wielu mieszkańców aktualnych i dawnych, młodszych i starszych, pracowało i pracuje na kolei. Kultura korzystania z kolei jako ważnego środka transportu jest jednym z głównych elementów tożsamości osiedla.

Dlatego w imieniu Rady Osiedla Brochów, w związku z licznymi prośbami mieszkańców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie koniecznych inwestycji zapewniających wygodny i bezpieczny dostęp do peronu na dworcu Wrocław Brochów z którego odjeżdżają pociągi w kierunku centrum Wrocławia, osobom niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami do peronu i wszystkim innym dla których przejście podziemne w obecnym kształcie stanowi barierę trudną do pokonania w codziennych podróżach.

Uważamy, że wnioskowane działanie wpłynie korzystnie nie tylko na funkcjonowanie dworca i przewozów kolejowych na osiedlu, ale również wzmocni tradycyjne związki osiedla z koleją.

Pisma nr 31/17 i 32/17 dot. zmiany treści planu miejscowego nr 338

Dotyczy: Uchwały NR XVIII/369/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu

Wnioskujemy o zmianę treści w/w planu miejscowego w zakresie § 19.pkt 1 ppkt 11 z

11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, montaż i rozbiórkę oraz roboty budowlane, w wyniku których będą spełniać ustalenia planu.

na

11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, montaż i rozbiórkę oraz roboty budowlane, w wyniku których w/w istniejące budynki będą spełniać ustalenia planu. Nie dopuszcza się budowy nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

lub

11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, montaż i rozbiórkę oraz pod warunkiem spełnienia ustaleń planu roboty budowlane, w wyniku których będą spełniać ustalenia planu.

W naszej opinii obowiązujący zapis jest niejasny i jego pozostawienie może prowadzić do nadużyć. A faktycznie już doprowadziło, świadczy o tym inwestycja na działce 31/5 przy ul. Polnej, na której powstanie trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny. Proponowana zmiana nie godzi w interesy potencjalnych inwestorów, którzy pragną zainwestować ten teren zgodnie z zapisami MPZP. Zapis ten obejmuję aż 33 obszary planu i ponad setkę działek budowlanych dlatego liczymy na bardzo szybka interwencję.

Pismo nr 31/17 zostało skierowane do:
dyr. Anna Sroczyńska
Biuro Rozwoju Wrocławia
50-030 Wrocław
ul. Świdnicka 53

Pismo nr 32/17 zostało skierowane do:
Adam Grehl
Departament Architektury i Rozwoju
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
I piętro, pok. 132

Pismo nr 30/17 dot remontu boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej przy Orliku

Młodzieżowe Centrum Sportu
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Dotyczy: Zespół Sportowy na Brochowie. Wrocław ul. Centralna; dz. nr: 2(026401_1.0012.AR_6.2); 5(026401_1.0012.AR_6.5) obręb Brochów.

Prosimy o informacje na jakim etapie są prace związane z naprawą zniszczonej płyty boiska trawiastego, wnioskowaliśmy o to w karcie inwestycyjnej. Boisko posiada liczne ubytki i jest częściowo pozapadane, co może doprowadzić do poważnych urazów w czasie gry i ćwiczeń.

Aktualnie na stadionie prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, pogarszający się stan techniczny płyty może na to nie pozwolić.
Zespół sportowy jest dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla i jedynym tego typu obiektem na osiedlu (boisko szkolne jest w tak samo złym stanie). Obiekt służy aktywności fizycznej nas wszystkich. Jest także miejscem organizacji festynów, pikników i zabaw rekreacyjnych.

Czy ruszyły jakieś prace przygotowawcze związane z budową zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu sportowego – zapisane w budżecie na 2018 rok?

Starsze
Nowsze