Fundusz Osiedlowy: konsultacje

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk uruchomił nowe narzędzie finansowe dla Rad Osiedli we Wrocławiu: Fundusz Osiedlowy. Każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możliwość zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych.

W ramach funduszu Rada Osiedla Brochów dysponuje kwotą ok. 300 tysięcy zł. rocznie, tj. 618 tyś. zł na dwa lata. Rada Osiedla organizuje konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania tych środków.

Konsultacje odbywają się w formie elektronicznej i papierowej. Zgłoszenia swoich pomysłów można:

 • przesyłać elektronicznie na adres mailowy: brochow@osiedla.wroclaw.pl w dniach: 21-28.10.2019
 • albo przekazać w wersji papierowej na spotkaniu 21.10.2019 o godzinie 19:00 przy ul. Pionierów 6 lub na dowolnej sesji rady osiedla w dniach 21-28.10.2019.

Więcej informacji o funduszu osiedlowym znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy

W ramach Funduszu Osiedlowego realizowane są wyłącznie inwestycje, których przedmiot mieści się w katalogu zadań gminy i wybrane do realizacji w oparciu o zasady ustalone w niniejszych Zasadach. W ramach Funduszu Osiedlowego nie mogą być realizowane inwestycje:

 1. które naruszają przepisy prawa, w tym sprzeczne z aktami prawa miejscowego;
 2. które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 3. które są sprzeczne z decyzjami kierunkowymi i planami Prezydenta Wrocławia oraz strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto;
 4. które zakładają wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Wrocław;
 5. które w części finansowanej w ramach Funduszu Osiedlowego zakładają wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Prezydent Wrocławia nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 6. które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu;
 7. których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;
 8. których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 9. których szacunkowy koszt realizacji przekracza alokację środków w danym cyklu na osiedle;
 10. które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 11. które naruszają zasadę poszanowania dobrych obyczajów;
 12. których istotą jest wyłącznie dokonanie przez Gminę Wrocław czynności prawnej;
 13. których realizacja jest obiektywnie niemożliwa w trakcie dwóch lat budżetowych.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *